Informacja dotycząca przetwarzania przez "UNIPRAL" Sp. z o.o. danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

  "UNIPRAL" Sp. z o.o., ul. Nad Jarem 4, 10-172 Olsztyn, nr tel.: 89 526 83 91, adres e-mail: unipral@poczta.fm (dalej: Spółka)

 2. Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Realizacji zamówień oraz zawierania umów

   W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych oraz składanych zamówień na realizację usług oferowanych przez Spółkę (np.: usługa Dom – Dom, wynajem szaf skrytkowych, dzierżawa ubrań) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia umowy. Podanie żądanych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usług. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

  • Obsługi zgłoszonych reklamacji

   W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym przypadku podanie żądanych danych jest obowiązkowe. Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez okres pozwalający na dochodzenie roszczeń przez strony umowy.

  • Obsługi programu lojalnościowego - KARTA STAŁEGO KLIENTA

   W przypadku złożenia formularza zgłoszeniowego do programu KSK Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z przyznanych rabatów, natomiast wysyłka informacji marketingowych na podany adres e-mail jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem przystąpienia do programu. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

  • Zapewnienia kontaktu poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie

   Korzystając z formularza na stronie www.unipral.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.html wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub uwagi umieszczone w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego Spółka dokonała przed jej wycofaniem. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu nawiązania kontaktu z Państwem lub do czasu wycofania zgody.

  • Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej poprzez e-mail

   W przypadku gdy są Państwo naszymi Klientami i wysyłają nam Państwo korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, przetwarzamy dane w celu realizacji zawartej umowy. Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania lub przedstawienia oferty. W tym wypadku prowadzenie korespondencji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do zapewnienia jej ciągłości, jednak nie dłużej niż 6 lat.

  • Kontaktu telefonicznego

   W przypadku kontaktu drogą telefoniczną przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu, w jakim Państwo zwracają się do nas oraz w zakresie jaki jest niezbędny do rozwiązania danej sprawy. Podanie danych nie jest w tym przypadku obowiązkowe, aczkolwiek ułatwi nam komunikację.

  • Umieszczania informacji na publicznych kontach na portalu społecznościowym Facebook/ Instagram

   Prowadzenie kont fanpage na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/unipral/ jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki. W przypadku korzystania z tego serwisu, umieszczania na nim postów i komentarzy oraz korzystania z udostępnionego na serwisie Facebook komunikatora Messenger, informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w krajach mogących nie zapewnić dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych, np. w USA lub innych krajach, w których serwisy mają swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez służby bezpieczeństwa innych krajów (np.: NSA, FBI, CIA) a właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez te służby.

  • Prowadzenia księgowości

   W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego, w tym w związku z rozliczaniem zawartych umów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa podatkowego.

  • Prowadzenia monitoringu wizyjnego

   Spółka prowadząc monitoring wizyjny należących do niej budynków i terenów (na zewnątrz - brama wjazdowa i obszar siedziby; wewnątrz - hale produkcyjne i korytarze) przetwarza dane osobowe jako swój prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich Pracowników i osób przebywających na terenie Spółki oraz w celu zapewnienia ochrony mienia lub kontroli produkcji. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a nagrania są przechowywane nie dłużej niż 3 dni od daty nagrania. Jeżeli nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w sprawie, to przechowywane będą do czasu zakończenia prawomocnego postępowania.

 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać:

  • wysyłając na adres: unipral@poczta.fm wiadomość e-mail o następującej treści: „Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres e-mail)”,
  • osobiście w siedzibie Spółki.

  Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

 4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

  Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Spółki, takim jak:
  • dostawcom wykorzystywanych oprogramowani, w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej,
  • bankom w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń,
  • podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa, Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.
 5. Prawa właścicieli danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • poprawiania błędnych danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
  • usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką osobiście lub korespondencyjnie (w tym mailowo). Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie. W celu żądania dostępu do danych pochodzących z monitoringu wizyjnego niezbędne będzie podanie informacji pozwalających na odnalezienie właściwego czasu i miejsca zapisu oraz wskazanie wizerunku osoby, w celu potwierdzenia tożsamości.

  W związku z przetwarzaniem posiadają Państwo również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Kontakt w sprawie danych osobowych

  W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail lub pisemnie na wskazane wyżej dane kontaktowe Spółki.
Polub nas na Facebooku